Обследване

Необходимостта от обследване е наложителна при изграждане, реконструкция и усилване на нови и съществуващи сгради и съоръжения, както и при оценяване на състоянието им преди саниране. Целта е подпомагане на безаварийното и икономично строителство, осигуряване на изискванията за надеждност на конструкциите и/или изготвяне на „Технически паспорт“. Работата и резултатите от обследването оформяме в „Техническа експертиза”, в която формулираме конкретните цели и задачи, на базата на които изготвяме строително-конструктивно становище и препоръки за по-нататъшна експлоатация на изследвания обект или частите от него.

БАЛМЕР ИНЖЕНЕРИНГ ООД има дългогодишен опит в обследването и изпитването на строителни конструкции и съоръжения, като използва най-съвременни средства и технологии и прилага различни методики за това:

ШмидтМетодика за определяне на вероятната якост на натиск на бетона по безразрушителен метод, чрез склерометър тип “Шмидт N“

Вероятната якост на натиск се определя по безразрушителен метод, основаващ се на измерване на еластичния отскок чрез склерометър тип “Шмидт N“, съгласно изискванията на БДС 3816-84 “Бетон. Безразрушителен метод за определяне вероятната якост на натиск чрез повърхностна твърдост“. За всеки обследван елемент се избира поле с площ 100-150 cm2, като за всяко поле се нанасят 10 удара и се измерват съответно толкова отскока. Средно аритметичната стойност на единичните резултати за измерените отскоци (Nср) е показател за повърхностната твърдост на бетона, за който според БДС 3816-84 се отчита средна вероятна якост на натиск (Rs). След това се извършва статистическа оценка на получените резултати, съгласно изискванията на БДС 9673-84 “Бетон. Контрол и оценка на якостта”.

 
 
  Данни от показанията на дигитален уред Шмид:

   Данни от показанията на дигитален уред Шмид

Методика за безрарушително определяне на вложената армировка

За целта се използва уред HILTI Ferroscan PS200, чрез който на принципа на магнитната индукция се получава фероснимка с отразяване на местоположението на вложената армировка и наличния диаметър. Точността на уреда е ±2mm (един стандартен диаметър) до дълбочина 160 mm. Резултатите могат да се видят още на обекта или след обработка на компютър. 


 

Работа с уред HILTI Ferroscan PS200

Прехвърляне на данните


 
Обработка на резултатите с PS 200 Software Диамантена пробивна система HILTI DD200

Определянето якостта на бетона на натиск по безрарушителен метод може да се комбинира с определяне на якостта на пробни тела, извадени от съществуващата конструкция. За целта се използва диамантена пробивна система HILTI DD200. 

Новини

За контакти

БАЛМЕР ИНЖЕНЕРИНГ ООД

София, бул. България 49А
тел./факс: 02/ 887 43 61
тел.: 02/ 974 58 53
e-mail: [email protected]